آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢

نظر ديگران

سلام

نظر يکی از عزيزان در خصوص مطلب روز ۲۹ تير ۸۲

پرتو بخش متشکرم

نويسنده: پرتوبخش

چهارشنبه، 8 مرداد 1382، ساعت 17:11

دران صورت دیدگاه اکثریت مردم نسبت به معلول غریب وسطحی نیست چراکه اوحضورمعلول رادرتاروپودزندگی یومیه اجتماعی ودرتمام بخش های جامعه احساس خواهد کرد.اودیگربااین برداشت اموخته شده که فرد معلول ضعیف وناتوان و...است فاصله خواهد گرفت وفرد معلول نیزدرارتباط وتعامل بااشخاص نیازمندی های شخصی واجتماعی خودرابرطرف می کند.جامعه باتدارک امکانات وخدمات راه ورود معلول رابه جامعه بازمی کند این ارایه خدمات بایددرمتن جامعه بوسیله نهادهاوسازمانهاوافرادانسانی برای اجتماعی شدن صورت پذیرد .دراین وضعیت است که جامعه پذیری درمعلولین وکودکان استثنایی بارورخواهدشد.بنابراین او(معلول)یادمی گیردکه مطالبات اجتماعی و...انهاتنهاباحضورموثرش درجامعه تامین خواهدشداومی دانددرحاشیه زندگی کردن تنهامحدودیت هایش راافزایش خواهدداد.اومی داندویادمی گیردکه بخشی ازیک اجتماع بزرگ است که بایددرکناردیگران وبادیگران زندگی کند.جامعه نیزهیچگاه مجبورنیست وقتی به معلول می نگردنگاه خاص راانتخاب نماید.درواقع درجامعه ای که اموزش وتوانبخشی معلولین وکودکان استثنایی مبتنی برجامعه است نگاه خاص به معلول تزریق نمی گردد. میگیرد.تمام.

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان