آموزش و پرورشي موفق است كه همه كودكان را مورد توجه قرار دهد. ......                                                                                        همه كودكان با هم متفاوتند


آموزش وپرورش ویژه

بزرگنمایی صفحه 

( 4x 3x 2.5x 2x 1.5x 1x )  

یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳

يک تومان ٬ يک ايده

سلام

گفته اند اگر من يک تومان داشته باشم و شما هم يک تومان ٬ و با هم معاوضه کنيم در نهايت هر کدام يک تومان خواهيم داشت .

ولی اگر من يک ايده و شما نيز يک ايده داشته باشيد و با هم معاوضه کنيم در اين صورت هر کدام حداقل دو ايده خواهيم داشت .

اين همه مدير که در تصوير می بينيد مديران مراکز و مجتمع های آموزش استثنايی استان هستند وقتی اين عکس را در منزل نگاه می کردم به ياد شروع سخنم (جمله بالا ) در جمع روسای آموزش و پرورش استان برای هم فکری افتادم که واقعا اين همه مدير اگر هر کدام يک ايده به هم ديگر بدهيم چه اتفاقی خواهد افتاد.

اين عکس هم مربوط به جلسه مديران  ۲۴/۶ ۸۳ می باشد ضمنا اسلايد ارائه شده در قسمت تحفه ها مربوط به بحث اينجانب در جلسه فوق می باشد.

گردهمايي مديران مراكز و مجتمع هاي آموزش استثنايي مازندران- 83/6/24

نظرات و پيشنهاد هاي شما به من كمك خواهد كرد

 

بالاي صفحه

 

لنگر


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

دریافت ذره بینلینگ دوستان


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


آموزش و پرورش فراگير


آموزش و پرورش استثنایی مازندران


آموزش و پرورش استثنايي ايلام


روز+نامه


ناشنوایان مازندران


مجتمع آموزشي امام رضا(ع) قائمشهر


آموزگار ناشنوايان


مركز آموزشي نصرت نوشهر


مجتمع آموزشی قدس بهشهر


مجتمع آموزشی خاطره رامش بابل


مادر سپید


ارتباطي


لنگر


دکتر محمد کمالی


آموزش وپرورش استثنایی گلستاناسلايدها

 توانمندي کارکنان - اتلاف و اسراف کارو راه حل آن - عشق ورزيدن

آلبوم آثار هنري دانش آموزان