مقام اول

سلام

احراز مقام اول دو و ميدانی سندرم داون دانش آموزان استثنايی کشور توسط دانش آموز کبری پور الکايی از مرکز آموزشی نصرت نوشهر

احراز مقام چهارم دو و ميدانی سندرم داون دانش آموزان استثنايی کشور توسط دانش آموز راضيه احمدي از مرکز آموزشی شهيد براقی رامسر

ضمنا تيم دو و ميدانی سندرم داون استان نيز موفق به كسب رتبه سوم شده است .

احراز رتبه دوم مسابقات دو و ميدانی پرش طول کلاس پزشکی B نابينايان كشور توسط دانش آموز الناز عيوضی از مركز آموزشی امام رضا (ع) قائمشهر

احراز رتبه اول مسابقات دو و ميدانی ۱۰۰متر کلاس پزشکی B نابينايان كشور توسط دانش آموز الناز عيوضی از مركز آموزشی امام رضا (ع) قائمشهر

به همه تبريك

/ 0 نظر / 5 بازدید