خدایا

 ای احکم حاکمان ، ای عادلترین عادلان ،

     ای راستگوترین راستگویان،

         ای پاکیزه ترین پاکیزگان ،

             ای نیکوترین آفرینندگان ،

                ای سریعترین حسابگران ،

                   ای شنواترین شنوندگان ،

                      ای بیناترین  بینندگان ،

                         ای شفیعترین شافعان ،

                            ای گرامیترین گرامیان ،

 

 ای ستون آنکه ستونی ندارد ،

     ای سند آنکه سندی ندارد ،

         ای ذخیره آنکه ذخیره ای ندارد ،

             ای پناه آنکه پناهی ندارد ،

                 ای دادرس آنکه دادرسی ندارد ،

                    ای افتخار کسی که افتخاری ندارد ،

                        ای عزت آنکه عزتی ندارد ،

                            ای کمک آنکه کمکی ندارد ،

                               ای مونس آنکه انیسی ندارد ،

                                    ای امان آنکه امان ندارد ،

 خدایا از تو می خواهم  به اسم مبارکت ،

   ای نگهدار ،

      ای بر پا ،

         ای همیشگی ،

            ای رحم کننده ،

               ای سالم ،

                  ای حاکم ،

                     ای دانا ،

                        ای قسمت کننده ،

                            ای گیرنده ،

                                ای بخشنده ،

 ای نگهدار آنکه  نگهداری از تو جوید ،

     ای مهرورز آنکه مهر از تو جوید ،

         ای یار هر که یاریت جوید ،

             ای نگهدار آنکه حفظت خواهد ،

                ای گرامی دار هر که از تو گرامی خواهد ،

                    ای راهنمای آنکه راهنمایی تو خواهد ،

                       ای دادرس آنکه دادرسی ات خواهد ،

                          ای یاور آنکه  یاریت جوید ،

                              ای فریاد رس آنکه فریاد رسی از تو خواهد ،

 منزهی تو که نیست معبود بر حقی جز تو ،

                           فریاد رس فریاد رس ،

                                   رها کن ما را از آتش ،

                                                      ای پروردگار

/ 2 نظر / 9 بازدید
مادر سپيد

طاعات و عباداتتون مقبول حق ! شب عيد يادی هم از ما کنيد ! گوشه کنار راز و نيازتون ملتمس دعا هستيم .