بدون شرح

سلام

تقدير از آقاي غلامپور بابت كتاب فرهنگ مصور

/ 7 نظر / 5 بازدید
معلم

ضمن سپاس از این برادر ارجمند اين مجموعه از سوی هيچ مرجع علمي تآييد نشده است وبهتر بود قبل از تدوين و در طی مراحل مختلف با متخصصين و کارشناسان در اين باره مشورت می شد تا از اين همه خطا جلوگيری می شد. در عصری که شعار فراگير سازی ادعای آموزش و پرورش استثنايی است انجام اين کار در اين سطح و با اهداف مطرح شده کاملا با اهداف مطروحه مغايرت دارد .لطفآ در کار خود تجديد نظر کنيد

ريز بين

مرجع بالا تر از اين که به چابهای مجدد رسيده است و هيچ مرجعی بالا تر از معلم نيست چرا که مهر تاييد را می زنند

بابلی ريکا

[از ان معلم ؟} با يد پرسيدکجای اين اثر بر خلاف اهداف اموزش فراگير ميباشد پس چطور اين کتاب توانسته است در زمان اندک مخاطبين زيادی را به سوی خود بکشاند ؟

سلطانی-اصفهان

از بابلی ريکا(نویسنده کتاب) می پرسم شما که طاقت کوچک ترین انتقاد را نداريد بايد بدانيد که بزر گترين نويسندگان و دانشمندان خود را از خطا مصون نمی دانند و تواضع در علم موجب پيشرفت می شود .ديگر اينکه تعداد زياد خواننده دليل بی عيب بودن کتاب نيست در غير اينصورت کتاب آيات شيطانی که دارای خوانندگان بسياری است و بيش از صد بار تجديد چاپ شد بايستی کامل می بود!!! ديگر اينکه آموزش و پرورش در دنيا از زبان اشاره به سمت لبخوانی می رود و نتيجه بايد تعامل فرد ناشنوا با جامعه باشد یعنی همان آموزش فراگیر در حالیکه که آموزش و پرورش استثنایی ما آن شعار را می دهد ولی بر عکس آن عمل می کند. نشانه بارز آن تالیف کتب درسی است.هرچند کتب جدید کار را برای معلم آسان کرده و معلم مهر تایید بر آن می زند!!!(به قول ریز بین؟که بهتر است اصل را ببیند)اما فرد ناشنوا را از جامعه دور میکند.

سلطانی-اصفهان

از بابلی ريکا(نویسنده کتاب) می پرسم شما که طاقت کوچک ترین انتقاد را نداريد بايد بدانيد که بزر گترين نويسندگان و دانشمندان خود را از خطا مصون نمی دانند و تواضع در علم موجب پيشرفت می شود .ديگر اينکه تعداد زياد خواننده دليل بی عيب بودن کتاب نيست در غير اينصورت کتاب آيات شيطانی که دارای خوانندگان بسياری است و بيش از صد بار تجديد چاپ شد بايستی کامل می بود!!! ديگر اينکه آموزش و پرورش در دنيا از زبان اشاره به سمت لبخوانی می رود و نتيجه بايد تعامل فرد ناشنوا با جامعه باشد یعنی همان آموزش فراگیر در حالیکه که آموزش و پرورش استثنایی ما آن شعار را می دهد ولی بر عکس آن عمل می کند. نشانه بارز آن تالیف کتب درسی است.هرچند کتب جدید کار را برای معلم آسان کرده و معلم مهر تایید بر آن می زند!!!(به قول ریز بین؟که بهتر است اصل را ببیند)اما فرد ناشنوا را از جامعه دور میکند.

مشاور

به نظر من اين فرهنگ برای مطالعه خوب است و آرزوی موفقيت برای دست اندرکاران آن دارم اما نمی توان نام آنرا فرهنگ گذاشت. در گذشته سازمان بهزيستی يک مجموعه مصور برای ناشنوايان تهيه کرده بود که بسيار کامل بود و به نظر می رسد اين مجموعه از آن اقتباس کرده باشد . در هر حال موفق باشيد.

ريز بين

بسيار جا لب است حتی عادی ها هم استفاده خوبی می کنند