يک خبر

 

در سه هفته اول طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصيلی

                                        در مازندران

     ۱۲۶۰۲نو آموز پايه اول ابتدايی استان مازندران سنجش شدند

/ 1 نظر / 2 بازدید
پرتوبخش

سنجش میزان امادگی تحصیلی وجسمانی نواموزان اماده ورود به دبستان یکی ازمهمترین اقدامات جهت تامین سلامت روانی دانش اموزان قلمدادمی شود.تحقیقات بیان می داردکه بین موفقیت کودکان در سال های اول تحصیلی باسال های بعدی تحصیلی(دبیرستان ودانشگاه )وزندگی شخصی رابطه وجوددارد.این یک ضرورت است که دانش اموزان باید احساس موفقیت نمایند . زمانی این امر میسر می گرددکه نهاد اموزش وپرورش بتواندباعنایت به خصوصیات وقابلیت ها ی فراگیران برنامه درسی ومواداموزشی تهیه نماید تاهر دانش اموزی مطابق نیازهای خود از ان بهره گیرد .این درحالیست که می توان با اقدامات بموقع اموزشی وتوانبخشی ودرمانی شرایط نواموزان رابهبودبخشید.