پيام

 

سلام

  ما --- معلولين ---- انتظارات

/ 4 نظر / 3 بازدید
پرتوبخش

ادامه : اینکه جامعه بعنوان یک بستر کلان موجودیت افرادانسانی راچگونه هویت می بخشد ومعلولین بعنوان یک موجود انسانی چگونه دربهرمندی ازامکانات جامعه توفیق می یابند خودنیازمندبرنامه های جامع است . اولا جامعه باید برای تمام افراد انسانی زمینه لازم جهت رشد وتوسعه بسترسازی نماید . وثانیاجهت گیری فرایند رشدو توسعه انسانی به نوعی استثنائات رانیز در برگیرد.

پرتوبخش

گمراه کننده است اگر بپذیریم رشدوبالندگی معلولین راتنهاباتدارک شرایط وامکانات خاص می توان تضمین کرد. بدیهی است که شرایط خاص همواره بخش هایی ازنیازهای یک فردراتامین می کند.وبازهمه می دانیم که اجتماع یک شرایط خاص نیست که بخواهد صرفابه موضوعات افرادمعلول بپردازد.مگرانکه جامعه در سیرتحولی که تمام جنبه های اقتصادی اجتماعی فرهنگیوفیزیکی (ساخت وسازو...)رادربرمی گیردبه نوعی شرایط خاص معلولین وکودکان استثنایی رامد نظرداشته باشد.

پرتوبخش

دران صورت دیدگاه اکثریت مردم نسبت به معلول غریب وسطحی نیست چراکه اوحضورمعلول رادرتاروپودزندگی یومیه اجتماعی ودرتمام بخش های جامعه احساس خواهد کرد.اودیگربااین برداشت اموخته شده که فرد معلول ضعیف وناتوان و...است فاصله خواهد گرفت وفرد معلول نیزدرارتباط وتعامل بااشخاص نیازمندی های شخصی واجتماعی خودرابرطرف می کند.جامعه باتدارک امکانات وخدمات راه ورود معلول رابه جامعه بازمی کند این ارایه خدمات بایددرمتن جامعه بوسیله نهادهاوسازمانهاوافرادانسانی برای اجتماعی شدن صورت پذیرد .دراین وضعیت است که جامعه پذیری درمعلولین وکودکان استثنایی بارورخواهدشد.بنابراین او(معلول)یادمی گیردکه مطالبات اجتماعی و...انهاتنهاباحضورموثرش درجامعه تامین خواهدشداومی دانددرحاشیه زندگی کردن تنهامحدودیت هایش راافزایش خواهدداد.اومی داندویادمی گیردکه بخشی ازیک اجتماع بزرگ است که بایددرکناردیگران وبادیگران زندگی کند.جامعه نیزهیچگاه مجبورنیست وقتی به معلول می نگردنگاه خاص راانتخاب نماید.درواقع درجامعه ای که اموزش وتوانبخشی معلولین وکودکان استثنایی مبتنی برجامعه است نگاه خاص به معلول تزریق نمی گردد. میگیرد.تمام.

میانه

نسبت اموزش و توانبخشی در اموزش و برورش استثنایی چیست؟