شادکامی

سلام

هلن کلر (نابينای ناشنوا)

شادکامی نه از برون ٬

که از درون فرا می رويد.

شادکامی آن نيست که می بينيم و لمس می کنيم٬

يا چيزی که ديگران برايمان انجام می دهند٬

و شادمان می سازند.

شادکامی آن است که٬

می انديشيم٬

حس می کنيم

و انجام می دهيم٬

نخست برای ديگر همنوعان و سپس برای خود.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید