ويژه سازی

سلام

يکی از نکات مهمی که آموزش فراگير در مورد آن صحبت دارد ويژه سازی ها

است چون ويژه سازی ها منجر به جدا سازی خواهد شد که جدا سازی مغاير

 با اهداف آموزش و پرورش در بخش تربيت انسانهای اجتماعی می باشد .

مثل آموزش استثنايی ٬ آموزش تيز هوشان ٬ آموزش دانش آموزان شاهد و ...

به عنوان نمونه در  آموزش دانش آموزان شاهد به شکل ويژه در پی چه بوده ايم ؟

               چون با نگاه کاستی ها به مسئله توجه نموديم تصميم مان اين شد

 که اين کودکان بايد جدا آموزش ببينند ولی اگر به قوت ها و توانايی ها مينگريستيم

شايد برنامه ها  طور ديگر ترسيم می شد چرا که اين کودکان  چيزهای بسيار

 مهمی به همراه داشتند (ارزش ها - يادگاران شهدا - بوی رشادت - اسوه مقاومت

 و...) که با اين روش به جامعه را از آنها محروم نموديم ٬

            امروز فرزندم که در مدرسه شاهد درس نخوانده نه تنها بچه شهيد را با

آن همه ارزش درک نمی کند بلکه قبول شدن او را در کنکور و استخدام و ... را 

نيز به بچه شهيد بودنش نسبت می دهد . و احساس بی عدالتی به مشام او

می آيد .و موارد ديگری که می توان گفت  هم بچه شهيد و هم جامعه از اين نوع

برنامه ها صدمه ديده .

           در آموزش تيز هوشان و هر آموزش ويژه ديگری که منجر به جدا کردن فرد از

جامعه شود  نيز همين  بحث صادق است .

 وقتی امام علی (ع) می فرمايد:

                    ( که اگر نبود تفاوت ميان مردمان همانا مرده بودند .)

در اين صورت ما با جدا سازی و قرار دادن افراد مشابه در کنار هم آيا مشغول احياء

هستيم !!!!

بايد چشم ها را شست و طوری ديگر ديد.

دانش آموز ويژه -- آموزش ويژه -- کلاس ويژه -- معلم ويژه -- مدرسه ويژه --

جامعه ....؟

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
آموزگار شيرين بيان

به يادم آمد كه اين نكته رامطرح كنم آيابراي ماند تلاش مي كنيم يابراي رفتن اگر براي ماندن است كه با اين همه جدا سازي ها چه تضميني براي آن است اگربراي رفتن است پس چرا اين همه هزينه پرداخت كرده ايم