بقاء

سلام

طبيعت مشغول تغيير است برای بقاء با آن هماهنگ شويم. 

نسل ديناسور (بزرگترين حيوان کره زمين) منقرض شد چون تغيير نکرد. 

قبل از تغيير ديگران به تغيير خودمان بينديشيم.

/ 0 نظر / 6 بازدید