شادمانی

سلام

سرور و شادمانی واقعی ٬ مولود ايثار و خدمت به مردم است.

 تفاوتی نمی کند که چه شغل و پيشه ای داريد٬ تا زمانی که احساس می کنيد در خدمت ديگران هستيد٬  کار خودتان را به بهترين شکل انجام داده ايد .

برعکس وقتی منافع خود را مرکز توجه قرار می دهيد ٬ به پست ترين نوع کار و فعاليت آلوده می شويد.

اين يکی از قوانين طبيعت است.

بپذيريم که :

     می توانيم٬

         يادبگيريم٬

            تغيير يابيم٬

               تغيير بدهيم٬

                  پيش برويم٬

                      و پيش ببريم.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
شيدا

http://www.deafiran.com/gallery/main.php?&g2_fromNavId=x5857d68c ==== http://www.deafiran.com/gallery/main.php?&g2_fromNavId=x5857d68c

ماندگار

سلام واقعآاگه هدف همه ی ما در هر حرفه ای خدمت بود و بس و به دنبال منافع شخصی نبوديم دنيا گلستان می شد به اميد آنروز نشدنی .......