شهامت

سلام

شهامت داشته باشيد‌‌ عنوان مطلبي است از مجله موفقيت شماره 78 احساس كردم كه خوبه شما هم آنرا بخوانيد.

در يك پياده رو راه مي رويد و كسي از طرف ديگر خيابان آمده و سر راه شما قرار مي گيرد . در حال رانندگي هستيد و افسر پليس شما را متوقف مي كند. رهبر گروهتان از شما مي خواهد با تمام گروه صحبت كنيد . رييس يا همكارتان چنان از دست شما عصباني است كه شروع به فرياد زدن مي كند. مرد زور گويي كه در همسايگي شماست مي خواهد با شما صحبت كند .

به عنوان كسي كه طالب موفقيت هستيد به چند نوع جسارت و شهامت نياز داريد.

- شهامت مباحثه در مورد مسائل

- شهامت مورد انتقاد قرار گرفتن

- شهامت  نه گفتن

- شهامت تصميم گيري

- شهامت گفتن واقعيت

- شهامت قرار گرفتن در اقليت

- شهامت حفظ موضع خود

- شهامت پذيرفتن اشتباه خود

- شهامت قبول مسئوليت

- شهامت مخالفت كردن

- شهامت تغيير يافتن

بدون جرات و شهامت موفقيت شما غير ممكن است.

فردي كه جسور است رفيق و عضوي ارزشمند براي يك گروه به حساب مي آيد ، اما آدم ترسو به عنوان يك دوست ، غير مسئول بوده و خطرناك است .

هر بار كه شما از شهامت بيشتري استفاده مي كنيد ، مزاياي جديدتري عايد شما مي شود ، احساس آرامش و امنيت مي كنيد و مشكلاتي كه تا كنون وجود داشتند شروع به ناپديد شدن مي كند.اداره كردن كار يا حرفه براي شما آسانتر مي شود و احساس انرژي بيشتری مي كنيد.

اطرافيانتان شما را الگو قرار مي دهند . شما به ديگران القا مي كنيد كه با شهامت باشند و گروه منسجم تر مي شود .

/ 2 نظر / 6 بازدید
ناظر

و...اعتماد به نفس داشتن ،آگاهي از حقوق خود داشتن،وفضايي را براي اين ابرازجسارت وشهامت ديدن

سيدحسين قاسمي

ضمن آرزوي توفيق بيش ازپيش در خدمت به كودكان ودانش آموزان استثنايي كسب رتبه ي معلم نمونه استثنايي استاني توسط آقاي سيد محمد حسينيان ازمجتمع آموزشي امام رضا(ع)قائمشهرو ومديرنمونه ي استثنايي استاني آقاي كريم شيرزاد از مركزآموزشي پانزده خرداد فريدونكنار بر همه ي همكاران آموزش وپرورش استثنايي مازندران مبارك باد.