مقاله ششم

 سلام

وقت داشتيد مقاله بهداشت روانی کارکنان و بهره وری را هم بخوانيد .

/ 1 نظر / 3 بازدید
آموزگار ناشنوايان

به نام خدا وباسلام باتوجه به مقاله ی آقای میرشفیعی (درباره ی یکی ازمحورهای مدیریت )سايتwww.iranpm.comراکه از سايت های مديريتی است ببينيد.